error

This campaign is no longer active.

arrow_back

Campaign Homepage

Dryver
Rank
25

Dryver Page

אהרן לאנגסאם - חביבין בקבעתא

RCCS Monsey arrow_forward_ios שיכון סקווירא arrow_forward_ios אהרן לאנגסאם - חביבין בקבעתא

Goal:

10

Members:

12

0%

112 copay card sponsored

Anonymous

משה דוד דרעזנער

יושע לעפקאוויטש

Duvid Weiss

Mendy Neuman

Shulem Mordche Waserman

Shlome Lebowitz

זלמן לייב קעפעטש

דוד קארן

יעקב יוסף ניצליך

יוסף משה געלבמאן

אברהם יצחק העללער

בנימן בוים

חיים בערקאוויטש

לוי ברייער

שלומי איזרעל

חיים פסח ראזענבערגער

זלמן ניישלאס

יוסף משה הירש

מרדכי לייב שטיינמעץ

This Dryver has raised $6,307

Select Donation Amount

$12,000

PARENT / CHILD POLICY
($1,000 per month)

$9,000

HALF YEAR FAMILY POLICY
($750 per month)

$6,000

FULL YEAR SINGLE POLICY
($500 per month)

$3,600

QUARTER YEAR FAMILY POLICY
($300 per month)

$1,800

QUARTER YEAR SINGLE POLICY
($150 per month)

$1,500

ONE MONTH FAMILY POLICY
($125 per month)

$1,200

TWO MONTH SINGLE POLICY
($100 per month)

$864

ONE WEEK SINGLE POLICY
($72 per month)

Payment arrow_forward


חשוב'ער און טייערער אינגערמאן נ"י


עס איז זיכער אז עס מאכט זיך ביי אייך, ווען איר טרעפט זיך צייט צו אויפהייבן די אויגן צום הימל, און לויבן, דאנקען אז מ'האט זוכה געווען צו אויפשטעלן א 'נייע' שטוב אין די לעצטע פאר יאר. אויב קוקט מען זיך גוט ארום זעט מען אויף טריט און שריט די געוואלדיגע חסד ה' וואס ער האט אונז געגעבן אין אונזער בית חד"ש וואס מיר שטעלן אויף.

אבער ווי איר זענט געוויס באקאנט – און האפנטליך נישט פון דער נאנט – איז דא הייזער וואס עפעס 'ניי' איז נישט די בעסטע און געשמאקסטע טערמין. ביי זיי איז עס א 'נייע קעיס', און א נייע נסיון, א נייע קייט פון 'חדשים' וואס מען וואלגערט זיך אין שפיטעלער

מיט גרויס ווייטאג און שטערבליכע יסורים. ליידער ליידער מאכט זיך כסדר אז נאך א איד ווערט דיאגנאזירט מיט די שרעקליכע און ביטערע מחלה ה"י, און עס האלטן אין איין וואקסן פרישע קעיסעס פון נאך א חולה ישראל וואס מוטשעט זיך ליידער גאר שטארק מיט איין שרעקליכע טעראפי און אפעראציע נאכ'ן אנדערן, בשעת וואס די גאנצע משפחה זיצט מיט אנגסט און שרעק, באנעצנדיג דאס תהילמ'ל מיט א געבעט אז זייער נאנטער זאל האבן א רפואה שלימה.

דורכאויס די יארן האט זיך שוין רופא חולים געשאפן פילע הונדערטער 'ספאנסערשיפס' פון אידן נדיבי לב. דער מצב איז אבער ווייט פון גוט. די נומער פון קעיסעס וואקסט כסדר, און אין די זעלבע צייט שפירט זיך עס גוט אין די קאסע פון 'רופא חולים', ווען די הוצאות שטייגן אויף גאר א גרויסע פארנעם, און מען קען פשוט נישט נאכיאגן צו העלפן די אלע חולים וועלכע וואלגערן זיך מיט געפערליכע יסורים אויף זייער קראנקען-בעטל!

דערפאר האבן מיר פארלאפענעם יאר אויפגעשטעלט א ספעציעלע קאמפיין פאר יונגע יונגעלייט מיט'ן נאמען 'חדשים', מיט'ן ציל אריינצוברענגען א פרישן כח פאר יונגע נדבנים וואס זאלן ווערן מעמבערס אין דעם 'חדשים' קאמפיין, כדי מיר זאלן קענען

נאכקומען דעם וואוקס פון חולי ישראל ה"י, און ב"ה בלויז אינעם ערשטן יאר גדלו והצליחו וגם עשו פרי, מיר האבן זוכה געווען צווישן אלע געגנטער אריינצוברענגען איבער א מיליאן דאלער פון פרישע געלטער בלויז פון יונגע נדבנים.

ועתה על של עתה באנו, אצינד טרעטן מיר אריין אינעם צווייטן יאר פון חדשים אונטער'ן מאטא פון 'מחדש חדשים', און מיר האבן פריש מאביליזירט א באזונדערע שטאב מיט עסקנים פון יעדן יארגאנג, וואס וועלן אי"ה נאכגיין די חשוב'ע אינגעלייט, וואס וועלן בעז"ה אנטקעגן קומען מיטן גאנצן הארץ די ליבע און צובראכענע 'נייע' חולי ישראל ה"י, און זיכער מאכן צו ספאנסערן א קעיס פאר בלויז $36 א חודש וכל המוסיף מוסיפין לו.

דאס איז בעז"ה א פארזיכערטע שמירה עליונה קעגן אלעם בייזן, ווי חז"ל זאגן 'כל המרחם על הבריות מרחמין עליו מן השמים', ס'ממש א שפאט-ביליגע אינשורענס וואס יעדע דאלער קומט אן גלייך צו די אויסגעמאטערטע חולי ישראל, גלייכצייטיג א געוואלדיגע סגולה און שמירה עליונה צו אויפשטעלן א הערליכע אידישע שטוב, און זען אסאך נחת, פרנסה בריוח, און בעיקר אז יעדער זאל זיין געזונט און שטארק בס"ד.

אלס א ספעציעלע הכרת הטוב, ערווארט אייך אן אויסטערליש עלעגאנטע דינער נאכט, אויף א זעלטענעם פארנעם, ספעציעל פאר די אנגעשלאסענע אינעם 'חדשים' פראיעקט. דער מעמד וועט פארקומען אי"ה דאנערשטאג פ' חיי שרה כ"ג חשון הבעל"ט, וואס אנטשפרעכט בס"ד אן עקספיריענסד וואס איר האט שוין לאנג געחלומ'ט מיטצולעבן.

מיר קוקן גאר שטארק ארויס אז מע"כ נ"י וועט זיך צושטעלן צוזאמען מיט די גרויסע צאל פון חשוב'ע פרישע אינגעלייט וואס טוען זיך אנשליסן אין די "חדשים" פראיעקט, צו דעקן די ליידער-פראמערטע 'פרישע' קעיסעס.

אין דעם זכות וועט איר נהנה זיין פון אויסטערלישע זאפאסן אין אייער בית מלא ברכת השם, מיט געזונט, פרנסה, נחת, השפעות טובות און אלעם גוטן, ביז דער רופא לשבורי לב וועט זיך שוין דערבארימען אויף אונז און שיקן וואס שנעלער דער גואל, וואס וועט היילן אלע אידישע צעבראכענע חולים בקרוב.

 

מיט דאנק,

הנהלת רופא חולים
חשוב'ער און טייערער אינגערמאן נ"י


עס איז זיכער אז עס מאכט זיך ביי אייך, ווען איר טרעפט זיך צייט צו אויפהייבן די אויגן צום הימל, און לויבן, דאנקען אז מ'האט זוכה געווען צו אויפשטעלן א 'נייע' שטוב אין די לעצטע פאר יאר. אויב קוקט מען זיך גוט ארום זעט מען אויף טריט און שריט די געוואלדיגע חסד ה' וואס ער האט אונז געגעבן אין אונזער בית חד"ש וואס מיר שטעלן אויף.

אבער ווי איר זענט געוויס באקאנט – און האפנטליך נישט פון דער נאנט – איז דא הייזער וואס עפעס 'ניי' איז נישט די בעסטע און געשמאקסטע טערמין. ביי זיי איז עס א 'נייע קעיס', און א נייע נסיון, א נייע קייט פון 'חדשים' וואס מען וואלגערט זיך אין שפיטעלער

מיט גרויס ווייטאג און שטערבליכע יסורים. ליידער ליידער מאכט זיך כסדר אז נאך א איד ווערט דיאגנאזירט מיט די שרעקליכע און ביטערע מחלה ה"י, און עס האלטן אין איין וואקסן פרישע קעיסעס פון נאך א חולה ישראל וואס מוטשעט זיך ליידער גאר שטארק מיט איין שרעקליכע טעראפי און אפעראציע נאכ'ן אנדערן, בשעת וואס די גאנצע משפחה זיצט מיט אנגסט און שרעק, באנעצנדיג דאס תהילמ'ל מיט א געבעט אז זייער נאנטער זאל האבן א רפואה שלימה.

דורכאויס די יארן האט זיך שוין רופא חולים געשאפן פילע הונדערטער 'ספאנסערשיפס' פון אידן נדיבי לב. דער מצב איז אבער ווייט פון גוט. די נומער פון קעיסעס וואקסט כסדר, און אין די זעלבע צייט שפירט זיך עס גוט אין די קאסע פון 'רופא חולים', ווען די הוצאות שטייגן אויף גאר א גרויסע פארנעם, און מען קען פשוט נישט נאכיאגן צו העלפן די אלע חולים וועלכע וואלגערן זיך מיט געפערליכע יסורים אויף זייער קראנקען-בעטל!

דערפאר האבן מיר פארלאפענעם יאר אויפגעשטעלט א ספעציעלע קאמפיין פאר יונגע יונגעלייט מיט'ן נאמען 'חדשים', מיט'ן ציל אריינצוברענגען א פרישן כח פאר יונגע נדבנים וואס זאלן ווערן מעמבערס אין דעם 'חדשים' קאמפיין, כדי מיר זאלן קענען

נאכקומען דעם וואוקס פון חולי ישראל ה"י, און ב"ה בלויז אינעם ערשטן יאר גדלו והצליחו וגם עשו פרי, מיר האבן זוכה געווען צווישן אלע געגנטער אריינצוברענגען איבער א מיליאן דאלער פון פרישע געלטער בלויז פון יונגע נדבנים.

ועתה על של עתה באנו, אצינד טרעטן מיר אריין אינעם צווייטן יאר פון חדשים אונטער'ן מאטא פון 'מחדש חדשים', און מיר האבן פריש מאביליזירט א באזונדערע שטאב מיט עסקנים פון יעדן יארגאנג, וואס וועלן אי"ה נאכגיין די חשוב'ע אינגעלייט, וואס וועלן בעז"ה אנטקעגן קומען מיטן גאנצן הארץ די ליבע און צובראכענע 'נייע' חולי ישראל ה"י, און זיכער מאכן צו ספאנסערן א קעיס פאר בלויז $36 א חודש וכל המוסיף מוסיפין לו.

דאס איז בעז"ה א פארזיכערטע שמירה עליונה קעגן אלעם בייזן, ווי חז"ל זאגן 'כל המרחם על הבריות מרחמין עליו מן השמים', ס'ממש א שפאט-ביליגע אינשורענס וואס יעדע דאלער קומט אן גלייך צו די אויסגעמאטערטע חולי ישראל, גלייכצייטיג א געוואלדיגע סגולה און שמירה עליונה צו אויפשטעלן א הערליכע אידישע שטוב, און זען אסאך נחת, פרנסה בריוח, און בעיקר אז יעדער זאל זיין געזונט און שטארק בס"ד.

אלס א ספעציעלע הכרת הטוב, ערווארט אייך אן אויסטערליש עלעגאנטע דינער נאכט, אויף א זעלטענעם פארנעם, ספעציעל פאר די אנגעשלאסענע אינעם 'חדשים' פראיעקט. דער מעמד וועט פארקומען אי"ה דאנערשטאג פ' חיי שרה כ"ג חשון הבעל"ט, וואס אנטשפרעכט בס"ד אן עקספיריענסד וואס איר האט שוין לאנג געחלומ'ט מיטצולעבן.

מיר קוקן גאר שטארק ארויס אז מע"כ נ"י וועט זיך צושטעלן צוזאמען מיט די גרויסע צאל פון חשוב'ע פרישע אינגעלייט וואס טוען זיך אנשליסן אין די "חדשים" פראיעקט, צו דעקן די ליידער-פראמערטע 'פרישע' קעיסעס.

אין דעם זכות וועט איר נהנה זיין פון אויסטערלישע זאפאסן אין אייער בית מלא ברכת השם, מיט געזונט, פרנסה, נחת, השפעות טובות און אלעם גוטן, ביז דער רופא לשבורי לב וועט זיך שוין דערבארימען אויף אונז און שיקן וואס שנעלער דער גואל, וואס וועט היילן אלע אידישע צעבראכענע חולים בקרוב.

 

מיט דאנק,

הנהלת רופא חולים


Show More

112 copay card sponsored

Anonymous

משה דוד דרעזנער

יושע לעפקאוויטש

Duvid Weiss

Mendy Neuman

Shulem Mordche Waserman

Shlome Lebowitz

זלמן לייב קעפעטש

דוד קארן

יעקב יוסף ניצליך

יוסף משה געלבמאן

אברהם יצחק העללער

בנימן בוים

חיים בערקאוויטש

לוי ברייער

שלומי איזרעל

חיים פסח ראזענבערגער

זלמן ניישלאס

יוסף משה הירש

מרדכי לייב שטיינמעץ

Campaign goal: 1,000 Members

99%

1,551

Donors

990

Raised

17 

Donations

search

משה טאמבאר

$360

2 years ago

יושע איינהארן

$150

2 years ago

מרדכי פרידמן

$360

2 years ago

מאיר ווייס

$360

2 years ago

אהרן לאנגזאם

$432

2 years ago

אליעזר אהרן פרידער

$36

2 years ago

יושע סופר

$1,000

2 years ago

ישראל ווייס

$50

2 years ago

יחזקאל פריעזל

$36

2 years ago

ברוך אברהם פרידמאן

$1,000

2 years ago

משה יושע גאלדקלאנג

$75

2 years ago

yona taubenfeld

$360

2 years ago

שמואל וואזנער

$432

2 years ago

Duvid Berger

$432
ONE WEEK FAMILY POLICY ($36 per month)

2 years ago

Meir Dov Spitzer

$360

2 years ago

Chaim Gold

$432
ONE WEEK FAMILY POLICY ($36 per month)

2 years ago

Yide Shlome Rosenberg

$432
ONE WEEK FAMILY POLICY ($36 per month)

2 years ago

Campaign goal: 1,000 Members

99%

1,551

Donors

990

Raised

בילדער פונעם אסיפת עסקני אברכי מאנסי/סקווירא לטובת דעם מחדש חדשים קאמפיין

keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right

© 2024 All Rights Reserved | Privacy Policy

Dryveup.com | Powered by ClickandMarket