View 271 Dryvers

Donate Now

arrow_back Campaign Homepage

Shaul Binyomin Schon
With Meor Hatalmud

Shaul Binyomin Schon
With Meor Hatalmud

Campaign Goal: $1,000,000

Total Raised: $1,013,417

101%

MY GOAL

$5,500

111% RAISED

$6,112

Donate Now

אבני נחושת
$10,000

אבני כסף
$18,000

אבני זהב
$25,000

אבני שוהם
$50,000

×

Yeshiva Meor Hatalmud, the mesivta that has nurtured and helped guide hundreds of boys to lead the lives of Bnei Torah, has opened a Yeshiva Gedola in Bayswater. For many years, parents have been pleading with the Rosh Yeshiva, R’ Moshe Weisz, to provide a place for their sons to continue learning without traveling overseas.

Where would a chasidishe boy go to continue learning if going overseas was not an option? After years of being bombarded with requests for help, The Rosh Yeshiva undertook the overwhelming task of opening a Yeshiva Gedola. With its state of the art facility, the bucherim get the true out of town Yeshiva dormitory experience complete with shabbosim in house.

With the sounds of the Atlantic Ocean wafting in, the Yeshiva Gedola offers a home for these precious boys that is away from the distractions of the city, yet near enough so that yomim tovim can be enjoyed with their families, without incurring additional expenses.

The dream was realized. A haven of Torah is now in Bayswater. But at what cost?

We desperately need your help to keep these boys and the new generation of younger boys at their “shtenders”. These bocherim want to shteig. They only want to learn. But they, and the Rosh Yeshiva desperately need your help to be able to stay in their beloved Yeshiva. We need to raise $1,000,000 to finish the building.

It sounds like a lot but it is not just a building – it is generations of Torah learning that you are building.

The upcoming 36 hours will decide the fate the Yeshiva – please respond generously now!

In this zechus may you have much nachas from your own families.

די הייליגע ישיבה "מאור התלמוד" האט זיך קונה שם געווען אלס א ישיבה וואס פראדוצירט הערליכע פירות, און שטעלט אהער בחורים ריכטיגע בעלי תורה ויר"ש, אונטער די פערזענליכע הנהגה פונעם אויסגערופענעם ראש ישיבה, דער מחנך נפלא המפורסם הרב הגאון רבי משה ווייס שליט"א, וועלכער גיבט זיך אפ מיט יעדן תלמיד באזונדער מיט אן איבערגעגעבנקייט.

מיט אויסטערלישע סיעתא דשמיא ווערט די ישיבה גרעסער און גרעסער מיט יעדן פארבייגייענדן זמן, און לעצטנס האט מען געמוזט בויען א פרישע הערליכער בנין וואס זאל קענען אקאמאדירן דעם ריבוי התלמידים בליעה"ר, אבער נישט סתם א בנין נאר א פראכט פון א בילדינג וואס איז א כבוד פאר די תורה און ברענגט א זעלטענע הרחבת הדעת פאר די בחורי חמד.

דער בנין דארף געענדיגט ווערן, אבער עס פעלט זיך נאך אויס די פאנטאסטישע סומע פון

א מיליאן דאלער

צו קענען ענדיגן אויסצאלן דעם הערליכן בית שמגדלין בו תורה, יראת שמים ומדות טובות, דער עתיד פון הונדערטער היימישע בחורים וועלכע וועלן בקרוב אויפשטעלן ערליכע אידיש דורות.

נאר מיט אייער ברייטהארציגע הילף און שטיצע, וועט מען קענען בעזרת השי"ת פארטיגן דעם הערליכן בנין, און פארזיכערן די עקזיסטענץ פון דעם הייליגן ישיבה.

ובזכות זה וועט איר זיכער געבענטשט ווערן מיט תענוג ונחת בי אייערע אייגענע קינדער!

Show More

Campaign Goal: $1,000,000

Total Raised: $1,013,417

101%

MY GOAL

$5,500

111% RAISED

$0

Donate Now

Donate with a Dryver

View 271 Dryvers

Recent Donations (108 Total)

Anonymous

$10

25 days ago

Guttman Family

$40

25 days ago

Phone Donation

$2

1 month ago

Anonymous

$360

2 months ago

yehoshua yechezkel rokeach

$17

2 months ago

Comments: My best Shvuger

rafuel perlmutter

$100

2 months ago

In Honor of הבחור רפאל פרידמאן

Yida Arye Grossman

$5

2 months ago

ChaimPesach Kavlanko

$10

2 months ago

Phone Donation

$18

2 months ago

Nachman Kohn

$25

2 months ago

Phone Donation

$20

2 months ago

Elchonon Elbaum

$65

2 months ago

In Honor of Shaul Binyomin Schon

Comments: לכבוד חתנא דבי נשיאה, מעמודי התווך של בית החסידים דאלכסנדר

York oberlander

$5

2 months ago

Comments: Lekoved habachur hachashuv Rafuel Hakohen Friedman!!!

Yisroel volkowitz

$140

2 months ago

Comments: Likoved habachur hachashuv Rafuel Hakohen Friedman!!!

Shaya Schon

$36

2 months ago

Yossi Tyberg

$10

2 months ago

naftuli kolmon

$20

2 months ago

Anonymous

$150

2 months ago

Zalman Weiss

$36

2 months ago

Nuchem Tyberg

$36

2 months ago

Eli Dov Schon

$18

2 months ago

A Tyberg

$60

2 months ago

Goldbrenner

$50

2 months ago

Slomowitz

$36

2 months ago

Singer

$20

2 months ago

Zelcer

$20

2 months ago

Phone Donation

$18

2 months ago

R' L. Y. Weisz

$100

2 months ago

Comments: Likoved HaRosh Yeshiva Shlita

יש

$18

2 months ago

heimfeld

$18

2 months ago

zeltenreich

$18

2 months ago

morris

$10

2 months ago

Yossel Kahana

$5

2 months ago

Yakov Hersh Wertzberger

$15

2 months ago

Tzvi Dovid Gross

$10

2 months ago

Binyomin Berger

$10

2 months ago

Chaim salcer

$36

2 months ago

Phone Donation

$100

2 months ago

Elimelech Schon

$50

2 months ago

Feldberger

$36

2 months ago

Comments: wow!!!

Fishel Mendlowitz

$10

2 months ago

Comments: לכבוד מיין חשובע נעפיו ר' שואל בנימין שאהן אין גומרת עליו את ההלל

L.M. Klein

$50

2 months ago

Comments: You're almost there!!!

Katz

$25

2 months ago

Comments: Keep It Going!! Hatzlacha Rabbah!

Zev Levy

$10

2 months ago

Yechazkel Friedman

$20

2 months ago

Hersh Meir Perelman

$18

2 months ago

Chaim Tyberg

$50

2 months ago

יואל ערנרייך אבד מאדא

$100

2 months ago

Shimi Greenberger

$360

2 months ago

yanky ehrenreich

$100

2 months ago

In Honor of Rebetzen Raizy Weiss

Shaya Berkowitz

$100

2 months ago

R.H. Abe tyberg

$108

2 months ago

Moshe Shmuel Weiss

$1,000

2 months ago

Comments: לכבוד הראש ישיבה

Amrom Friedman

$18

2 months ago

Mordechai Rubin

$5

2 months ago

Henich Schon

$15

2 months ago

Perela

$10

2 months ago

Phone Donation

$18

2 months ago

הרשל דייטש

$20

2 months ago

Binyomin Weinberger

$100

2 months ago

Phone Donation

$20

2 months ago

Phone Donation

$10

2 months ago

Phone Donation

$36

2 months ago

Weiser

$10

2 months ago

In Honor of The rosh yeshiva best daughter

yossef tyberg

$70

2 months ago

Comments: לכבוד שאול בנימן שאהן מבני חבורת אלכסנדר

Phone Donation

$18

2 months ago

lipa katz

$10

2 months ago

SENDER GELLER

$10

2 months ago

MICHEL SCHON

$100

2 months ago

Comments: לכבוד בני חתן הראש ישיבה!!

Phone Donation

$20

2 months ago

מאיר גאדינגער

$10

2 months ago

In Honor of ב"א היקר שביקרים ר' שאול בנימין הי"ו

Comments: הלואי איך וואלט געקענט געבן מער אבער נאך דו $200 וואס איך געגעבן פאר'ן שווער די ראש הישיבה שליט"א לאזט שוין נישט דו "קרעדיט קארד" מער. כה לחי, חג כשר ושמח און אסאך הצלחה אין אלעס.

Shlomie Schon

$18

2 months ago

BEN TYBERG

$44

2 months ago

ABRAHAM D SCHON

$20

2 months ago

In Honor of Shsul

Schorr

$25

2 months ago

Shlome Rosenblum

$18

2 months ago

In Honor of Shaul Binyomin Schon

Phone Donation

$36

2 months ago

Grinblatt

$50

2 months ago

Rabbi and rebetzin schon

$100

2 months ago

In Honor of Shaul Binyamin schon

Comments: In honor of our dear einikel shaul binyomin! Keep it up!!!

yakov shlome tyberg

$20

2 months ago

In Honor of the rosh yeshiva and his chushiva eidem shaul binyomin schon

Yisroel tyberg

$100

2 months ago

Joel Rochlitz

$100

2 months ago

In Honor of shaul b. schon

Mendel Fogel

$18

2 months ago

In Honor of Shaul Binyomin Schon

Phone Donation

$36

2 months ago

Yechezkel Schwimmer

$20

2 months ago

יוחנן ראזנברג

$20

2 months ago

Phone Donation

$20

2 months ago

2 months ago

Comments: Wolf/Zablotzky

יוחנן שטיינברג

$25

2 months ago

ראזנער יוסל

$20

2 months ago

אברהם חיים גראסמאן

$50

2 months ago

יעקב שלמה מאזעסן

$5

2 months ago

SIMCHA ATLAS

$3

2 months ago

יחיאל הפממאן

$36

2 months ago

ניסן שישקא

$100

2 months ago

יודל ערנסטר

$18

2 months ago

פנחס דייטשער

$10

2 months ago

S.R. MOSKOWITZ

$50

2 months ago

נפתלי טיברג

$20

2 months ago

Comments: לכבוד הרה"ג ר' שאול בנימן שליט"א חדב"נ

shaul b shon

$20

2 months ago

Tybergs Catering

$250

2 months ago

Anonymous

$239

2 months ago

Moshe Lipshitz

$40

2 months ago

Family Tyberg

$75

2 months ago

Menachem & Mordechai Gerlitz

$40

2 months ago

Shaul Wolf

$36

2 months ago

Anshil Tyberg

$100

2 months ago

Gershon Rottenberg

$100

2 months ago

Enter Amount

close
Amount
Billing
Payment
1
2
3

Enter Amount

$

Please wait while we process your donation

close
close

Powered By: ClickMarket Privacy Policy